Kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục Pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn quận Hà Đông năm 2014